Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4690
Title: Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (Mô hình tổ chức và hoạt động)
Authors: Nguyễn Văn Huyên
Keywords: Hệ thống chính trị;Anh;Pháp;Mĩ
Issue Date: 2007
Publisher: H : Lý luận chính trị, 341 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu quá trình hình thành, mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ; ưu, nhược điểm, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; Giá trị tham khảo cho việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4690
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ.pdf30.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.