Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/469
Title: Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đinh, Hải Âu
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Mối quan hệ;Đảng Cộng sản Việt Nam;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở tư duy mới, được hình thành sau hơn 25 năm đổi mới, phân tích rõ cơ sở lý luận, thực chất, nội dung và hình thức thể hiện mối quan hệ giữa ĐCS Việt Nam và MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và MTTQ - liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu
URI: http://hdl.handle.net/123456789/469
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Hai Au.pdf773.99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.