Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4685
Title: Mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học Việt Nam
Authors: Trịnh Ngọc Thạch
Keywords: Giáo dục Đại học;Đào tạo;Quản lí;Nguồn nhân lực;Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội, 198tr.
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục Đại học ở một số quốc gia; Mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số trường Đại học ở nước ta; Giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở nước ta
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4685
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.