Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4677
Title: Lịch sử và lý thuyết xã hội học
Authors: Lê Ngọc Hùng
Keywords: Lịch sử;Lý thuyết;Xã hội học;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội, 491tr.
Abstract: Trình bày lịch sử ra đời hệ thống lý thuyết xã hội học. Giới thiệu nền tảng phát triển xã hội học hiện đại, một số chủ thuyết xã hội học hiện đại.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4677
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lịch sử và lý thuyết xã hội học.pdf39.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.