Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4671
Title: Giáo trình tôn giáo học
Authors: Trần Đăng Sinh
Đào Đức Doãn
Keywords: Tôn giáo học;Giáo trình
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 277
Abstract: Giới thiệu khái quát về tôn giáo học và một số vấn đề lí luận chung về tôn giáo. Tìm hiểu về đạo Phật, đạo Kitô, đạo Ixlam, một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về tôn giáo.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4671
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tôn giáo học.pdf11.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.