Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4662
Title: Khoa học chẩn đoán tâm lí
Authors: Trần Trọng Thủy
Keywords: Khoa học;Tâm lí
Issue Date: 1992
Publisher: Giáo dục, 283tr.
Abstract: Cuốn sách gồm 4 phần: Những vấn đề lí luận chung; Các phương pháp chẩn đoán trí tuệ, Các phương pháp chẩn đoán nhân cách; Trắc nghiệm giáo dục
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4662
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khoa học chuẩn đoán tâm lý.pdf57.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.