Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4661
Title: Giáo trình phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học: Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng
Authors: Nguyễn, Văn Cư (chủ biên)
Lê, Văn Đoán
Nguyễn, Văn Long
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Phương pháp giảng dạy;Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 209
Abstract: Mục tiêu và phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học; Hệ thống phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học, vận dụng phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học để giảng dạy một số bài cụ thể trong chương trình CNXHKH.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4661
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình phương pháp dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học.pdf16.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.