Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4658
Title: Giáo trình nhà nước pháp quyền
Authors: Đào, Trí Úc
Keywords: Nhà nước pháp quyền;Giáo trình
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 427tr
Abstract: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng nhà nước pháp quyền; những giá trị và đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền hiện đại; các mô hình nhà nước pháp quyền trên thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4658
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình nhà nước pháp quyền.pdf24.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.