Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4657
Title: Hệ thống thông tin kế toán
Authors: Nguyễn Mạnh Toàn
Keywords: Hệ thống;Thông tin;Kế toán
Issue Date: 2011
Publisher: Tài chính, 243tr.
Abstract: Bao gồm các kiến thức nền tảng nhất về mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán với các hệ thống thông tin chức năng khác trong doanh nghiệp; phương pháp xây dựng bộ mã các đối tượng kế toán; kiểm soát hệ thống thông tin kế toán; tổ chức dữ liệu cũng như quy trình luân chuyển, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4657
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hệ thống thông tin kế toán.pdf25.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.