Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4653
Title: Những văn bản pháp luật kinh tế
Keywords: Pháp luật;Pháp luật;Văn bản pháp luật;Kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: Lao động - Xã hội, 519tr.
Abstract: Cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản trong quản lý kinh tế. Đồng thời, học phần này cũng đòi hỏi người học phải vận dụng được các quy định đó để giải quyết các tình huống cụ thể
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4653
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những văn bản pháp luật kinh tế.pdf50.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.