Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4647
Title: Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội
Authors: Gordon Mace
Keywords: Cẩm nang;Xây dựng;Nghiên cứu;Khoa học xã hội
Issue Date: 2013
Publisher: Nxb. Tri thức, 225tr.
Abstract: Cuốn sách hướng đến việc giúp cho sinh viên khoa học xã hội, xã hội học, dân số học, kinh tế học, chính trị học cũng như giới nghiên cứu thiết kế được một dự án nghiên cứu vốn là bước khởi đầu cho mọi phân tích sâu hơn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4647
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội.pdf14.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.