Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4640
Title: Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên ở cơ sở
Authors: Vũ, Ngọc Am
Keywords: Giáo dục chính trị;Tư tưởng;Cán bộ;Đảng viên
Issue Date: 2003
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 239 tr
Abstract: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc nâng cao tính tự giác cách mạng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên cơ sở trong giai đoạn hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4640
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.