Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4634
Title: Giáo trình vấn đề dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội lịch sử và hiện đại
Authors: Trần, Thành
Keywords: Đời sống xã hội;Dân chủ;Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: Lý luận chính trị, 146tr.
Abstract: Giáo trình gồm 3 chương: Khái niệm dân chủ và lịch sử hình thành, phát triển dân chủ; Chế độ dân chủ tư sản và dân chủ tư sản đương đại; Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và vấn đề xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4634
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.