Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/463
Title: Nâng cao chất lượng biên tập - xuất bản những ấn phẩm về văn hóa Thăng Long - Hà Nội qua khảo sát sách xuất bản tại các nhà xuất bản trên địa bàn Hà Nội (Nhân dịp kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Thùy Vinh
Keywords: Chất lượng;Biên tập;Xuất bản;Văn hóa;Thăng Long;Hà Nội
Issue Date: 2012
Abstract: Thông qua quá trình tìm hiểu tình hình chung công tác xuất bản sách về văn hóa Thăng Long – Hà Nội, chúng tôi đưa ra những đánh giá, nhận định và đóng góp một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng biên tập- xuất bản mảng sách này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/463
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Vinh.pdf11.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.