Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4629
Title: Giáo trình xây dựng Đảng đại cương
Keywords: Giáo trình;Xây dựng Đảng
Issue Date: 2015
Publisher: Nxb. Hà Nội, 225tr.
Abstract: Trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về xây dựng Đảng và một số vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, giúp người học nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường tư tưởng và khả năng vận dụng lý luận xây dựng Đảng vào công tác thực tiễn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4629
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình xây dựng đảng đại cương.pdf18.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.