Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4619
Title: Chủ thuyết cách mạng và phát triển việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Bình
Keywords: Chủ thuyết cách mạng;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 663tr ; 22cm
Abstract: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử, thực tiễn đất nước, căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới, quan điểm về chủ nghĩa xã hội, bài học thắng lợi và những thất bại tạm thời của chủ nghĩa xã hội hiện thực giúp cho việc nghiên cứu chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên tầm rộng lớn.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4619
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chủ thuyết cách mạng và phát triển việt nam.pdf30.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.