Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4618
Title: Chia sẻ : Đối thoại 2
Authors: Hữu Thọ
Keywords: Vấn đề xã hội;Báo chí;Đối thoại;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 331tr ; 20.5cm
Abstract: ập hợp các bài phỏng vấn được đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí thể hiện quan điểm, chính kiến của tác giả cũng như những người làm báo trước những sự kiện, tình huống diễn ra trong xã hội, ở nhiều thời điểm và nhiều lĩnh vực khác nhau.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4618
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chia sẻ đối thoại 2.pdf20.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.