Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4616
Title: Giáo trình pháp luật đại cương
Authors: Nguyễn, Hợp Toàn
Keywords: Pháp luật;Giáo trình;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân, 375tr.
Abstract: Giáo trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến nhà nước và pháp luật Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4616
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình pháp luật đại cương.pdf33.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.