Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4608
Title: Giáo trình thị trường chứng khoán
Authors: TS. Bạch Đức Hiển
Keywords: Thị trường chứng khoán;Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: Tài chính, 295tr.
Abstract: Giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và những phân tích cụ thể những vấn đề liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4608
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình thị trường chứng khoán.pdf23.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.