Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4606
Title: Bùng nổ truyền thông - Sự ra đời một ý thức hệ mới
Authors: Breton, Philippe
Keywords: Truyền thông
Issue Date: 1996
Publisher: H. : Văn hóa thông tin, 403tr ; 19cm
Abstract: Đề cập đến các kỹ thuật truyền thông trong lịch sử, các phương tiện truyền thông và các kỹ thuật mới và những thách thức của truyền thông trong tương lai
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4606
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bùng nổ truyền thông.pdf34.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.