Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4604
Title: Bức tranh thế giới đương đại : Sách chuyên khảo
Authors: GS.TS. Vũ Văn Hiền
PGS.TS. Bùi Đình Bôn c.b
Keywords: Thế giới đương đại;Chính trị;Xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: H : Nxb.Thanh niên, 339tr ; 20.5cm
Abstract: Cuốn sách tập trung nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh và xu thế phát triển, những thách thức trong một vài thập niên tới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4604
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bức tranh thế giới đương đại - Vũ Văn Hiền-Bùi Đình Bôn.pdf15.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.