Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4597
Title: Giáo trình Marketing căn bản
Authors: Trần, Minh Đạo
Keywords: Marketing;Giáo trình;Doanh nghiệp;Thị trường
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân, 407tr.
Abstract: Giáo trình giới thiệu cách thức xác lập chiến lược chung, kế hoạch, tổ chức bộ máy thực hiện và kiểm tra marketing
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4597
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình maketing căn bản.pdf33.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.