Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4596
Title: Giáo trình Luật thương mại (tập 2)
Keywords: Pháp luật;Thương mại;Luật;Giáo trình;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Công an nhân dân, 503tr.
Abstract: Tập 2 gồm 10 chương phục vụ cho việc học tập và giảng dạy hai học phần bắt buộc (học phần pháp luật về các hành vi thương mại và học phần pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp trong thương mại) và một học phần tự chọn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4596
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình luật thương mại – tập 2.pdf45.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.