Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4595
Title: Giáo trình Luật thương mại (tập 1)
Keywords: Pháp luật;Thương mại;Luật;Giáo trình;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Công an nhân dân, 499tr.
Abstract: Giáo trình gồm 18 chương chia làm 2 tập. Tập 1 phục vụ cho việc học tập và giảng dạy hai học phần bắt buộc (học phần pháp luật về doanh nghiệp và học phần pháp luật cạnh tranh) và một học phần tự chọn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4595
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình luật thương mại – tập 1.pdf41.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.