Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4591
Title: Quản trị rủi ro tài chính
Authors: Nguyễn, Minh Kiều
Keywords: Quản trị;Tài chính;Rủi ro
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Thống kê, 487 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Căn bản về rủi ro tài chính và công cụ phái sinh; Định giá và quyết định đầu tư.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4591
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.