Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4586
Title: Giáo trình tài chính tiền tệ
Authors: Nguyễn, Hòa Nhân
Lâm, Chí Dũng
Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Giáo trình;Tài chính;Tiền tệ
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Tài chính, 343 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Đại cương về tài chính và hệ thống tài chính; tài chính công; tài chính doanh nghiệp; các định chế tài chính trung gian...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4586
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tài chính tiền tệ nguyễn hòa nhân.pdf43.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.