Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4585
Title: Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ
Authors: Phan, Thị Cúc
Đoàn, Văn Huy
Keywords: Giáo trình;Tài chính tiền tệ
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Nxb Thống kê, 445 tr
Abstract: Những vấn đề chung về tiền tệ; Các chế độ tiền tệ; Cung cầu tiền tệ; Lạm phát; Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4585
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ.pdf16.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.