Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4584
Title: Bài tập mô hình toán kinh tế: Dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế
Authors: Bùi, Duy Phú
Keywords: Bài tập;Mô hình;Toán kinh tế
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Giáo dục, 125 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: Giới thiệu Mô hình toán kinh tế; Bài toán Quy hoạch tuyến tính - Phưong pháp đơn hình; Mô hình cân đối liên ngành; Bài toán quản lý dự trữ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4584
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mô hình toán kinh tế.pdf6.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.