Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4583
Title: Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán
Authors: Nguyễn, Văn Cao
Trần, Thái Ninh
Ngô, Văn Thứ
Keywords: Giáo trình;Lí thuyết;Xác suất;Toán học
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 997 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm: lý thuyết xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Một số quy luật phân phối xác suất...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4583
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán.pdf24.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.