Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4582
Title: Bài giảng Quy hoạch tuyến tính
Authors: Trần Túc
Keywords: Bài giảng;Quy hoạch tuyến tính
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Khoa học và kỹ thuật, 169 tr
Abstract: Một số bài toán dẫn dến bài QHTT; bài toán QHTT và ý nghĩa hình học; phương pháp đơn hình...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4582
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bài giảng Quy hoạch tuyến tính.pdf14.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.