Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4581
Title: Giáo trình các phương pháp toán kinh tế - phần II
Authors: Bùi, Phúc Trung
Keywords: Giáo trình;Toán kinh tế;Phương pháp
Issue Date: 1993
Publisher: TP.HCM: Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, 183tr
Abstract: Nội dung tài liệu đề cập đến kinh tế lượng, Lý thuyết phục vụ đám đông; lý thuyết điều khiển dự trữ...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4581
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình các phương pháp toán kinh tế - phần II .pdf6.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.