Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4579
Title: Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu
Authors: Nguyễn Nhật Lệ
Keywords: Toán học;Tối ưu hóa;Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Khoa học kỹ thuật, 341 tr
Abstract: Trình bày Cơ sở lý thuyết về bài toán tối ưu hóa, qui hoạch tuyến tính, quy hoạch lồi, quy hoạch phi tuyến ràng buộc và không ràng buộc; Giải các bài toán theo phương pháp số; Thí dụ giải bằng Matlab, Maple.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4579
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều kiển tối ưu.pdf14.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.