Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4578
Title: Mô hình toán kinh tế : Dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế
Authors: Bùi Duy Phú
Keywords: Mô hình;Toán kinh tế
Issue Date: 2013
Publisher: H : Giáo dục, 151tr
Abstract: Nội dung cuốn sách giới thiệu mô hình toán kinh tế; Bài toán quy hoạch tuyến tính phương pháp đơn hình; mô hình cân đối liên ngành...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4578
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mô hình toán kinh tế.pdf6.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.