Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4577
Title: Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Authors: Ngô, Thế Chi
Nguyễn, Trọng Cơ
Lê, Thanh Hải
Nghiêm, Thị Thà
Keywords: Giáo trình;Phân tích;Tài chính;Doanh nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Tài chính, 442 tr
Abstract: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích chính sách tài chính, tình hình sử dụng vốn, tiềm lực tài chính, dự báo rủi ro, dự báo báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4577
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp.pdf18.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.