Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4576
Title: Quản trị rủi ro tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Keywords: Quản trị;Tài chính;Rủi ro
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Thống kê, 744 tr
Abstract: Sự phát triển của các sản phẩm quản trị rủi ro; Cấu trúc thị trừơng các sản phẩm phái sinh; Định giá sản phẩm phái sinh; Chiến lược phòng ngừa rủi ro; Thiết lập chương trình quản trị rủi ro tài chính
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4576
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản trị rủi ro tải chính.pdf29.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.