Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4574
Title: Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp
Authors: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Giáo trình;Tài chính;Doanh nghiệp;Kế toán
Issue Date: 2010
Publisher: Tài chính, 451tr.
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán tài chính ở các doanh nghiệp: từ kế toán các loại tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu đến toán hoạt động bán hàng và kết quả chung của toàn doanh nghiệp
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4574
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1.pdf38.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.