Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4573
Title: Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế
Authors: Trần, Bá Nhẫn
Đinh, Thái Hoàng
Keywords: Thống kê;Ứng dụng;Quản trị;Kinh doanh;Kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Thống kê, 349 tr
Abstract: Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Thu thập và trình bày dữ liệu; Các đặc trưng đo lường độ tập trung và độ phân tán; Các khái niệm xác suất; Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Phân phối chuẩn; Phân phối mẫu; Ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Phân tích phương sai; Kiểm định phi tham số; Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn giản; Hồi quy bội; Dãy số thời gian; Chỉ số ; Phương pháp chọn mẫu; Lý thuyết quyết định; Quản lý, kiểm soát chất lượng bằng thống kê.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4573
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh daonh và nghiên cứu kinh tế.pdf6.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.