Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4571
Title: Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo
Authors: Nguyễn, Bá Dương
Keywords: Tâm lí học;Quản lí
Issue Date: 2002
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 204 tr
Abstract: Cung cấp những vấn đề cơ bản về tâm lí đời sống tâm lí con người; những yếu tố tâm lí ảnh hưởng tới hành vi cá nhân giúp người lãnh đạo giải quyết công việc được tốt hơn.
Description: Tái bản có sửa chữa
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4571
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.