Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4569
Title: Nghệ thuật quản lý kiểu Nhật Bản
Authors: Mitokazu Aoki
Keywords: Nghệ thuật;Quản lí;Nhật Bản
Issue Date: 1993
Publisher: H.: Chính trị quốc gia, 228 tr
Abstract: Cuốn sách trình bày những phương pháp tổ chức và quản lý cụ thể trong một phạm vi rất rộng có thể áp dụng trong nhiều ngành: công nghệ; thương nghiệp, xây dựng...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4569
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghệ thuật quản lý kiểu Nhật Bản.pdf4.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.