Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4568
Title: Bài giảng Khoa học quản lý đại cương
Authors: Trần, Ngọc Liêu
Keywords: Bài giảng;Khoa học quản lí
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn
Abstract: Quản lý và môi trường quản lý; Nguyên tắc và phương pháp quản lý; Các chức năng của quy trình quản lý...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4568
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bài giảng Khoa học quản lý - KHXH.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.