Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4567
Title: Giáo trình dân số sức khỏe sinh sản và phát triển
Keywords: Giáo trình;Dân số;Sức khỏe sinh sản
Issue Date: 2005
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Nhập môn; Mối quan hệ giữa dân số, sức khỏe sinh sản và phát triển kinh tế - xã hội; Mối quan hệ giữa dân số, sức khỏe sinh sản và môi trường tự nhiên; Chính sách dân số; Truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản và phát triển
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4567
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình dân số sức khỏe sinh sản và phát triển.pdf14.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.