Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4564
Title: Giáo trình tâm lý học quản lý
Authors: Nguyễn, Bá Dương
Keywords: Tâm lí học;Quản lí;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Từ điển Bách khoa, 346 tr
Abstract: Khoa học về quản lý trong công tác quản lý - lãnh đạo; Người dưới quyền - lao động là đối tượng; những hiện tượng tâm lí xã hội trong tập thể lao động...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4564
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT tâm lý học nguyễn bá dương.pdf17.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.