Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4563
Title: Giáo trình đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục
Authors: Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức
Keywords: Khoa học quản lí;Giáo trình;Quản lí giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học sư phạm, 228tr.
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng về khoa học quản lí, khoa học quản lí giáo dục và những tri thức nền tảng để tiếp thu những kiến thức khoa học quản lí giáo dục chuyên sâu
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4563
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình đại cương khoa học quản lí và quản lý giáo dục.pdf28.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.