Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4562
Title: Giáo trình công nghệ chế tạo khuôn in
Authors: Giang, Văn Khuyến
Keywords: Giáo trình;Công nghệ;Chế tạo;Khuôn in
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội, 263tr.
Abstract: Giáo trình đề cập đến đến quá trình chế bản cho các phương pháp in: offset; flexo; ống đồng; in lưới và công nghệ C.T.P
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4562
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trinh công nghệ chế tạo khuôn in.pdf20.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.