Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4561
Title: Giáo trình tâm lý học quản lý
Authors: Vũ, Dũng
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học;Quản lí
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Đại học Sư phạm, 228 tr
Abstract: Giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí học quản lí, nhất là về lí luận, nên nó hữu ích cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, cũng như cho những người làm công tác nghiên cứu quan tâm đến những khía cạnh tâm lí của hoạt động quản lí. Cuốn sách được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất nêu lên những vấn đề chung về tâm lí học quản lí, phần 2 gồm 6 chương nói về tâm lí người lãnh đạo, và phần cuối cùng đi nghiên cứu về tâm lí người lao động và tổ chức.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4561
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tâm lý học quản lý.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.