Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4557
Title: Tài chính doanh nghiệp căn bản : Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Kiều
Keywords: Tài chính doanh nghiệp;Doanh nghiệp;Quản trị
Issue Date: 2009
Publisher: Hà Nội : Thống kê, 884 tr
Abstract: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp; Định giá và quyết định đầu tư; Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức; Những quyết định khác của tài chính doanh nghiệp...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4557
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tài chính doanh nghiệp căn bản.pdf22.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.