Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4549
Title: Đổi mới và hoàn thiện pháp luật xuất bản theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: PTS. Vũ Mạnh Chu
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật xuất bản
Issue Date: 1997
Publisher: Văn hóa thông tin, 366tr.
Abstract: Phân tích và lí giải các đặc trưng, vai trong và nội dung quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động xuất bản trong cơ chế thị trường. Đánh giá thực trạng pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản, phương hướng - giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản để tăng hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội trong hoạt động xuất bản
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4549
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.