Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4547
Title: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị
Keywords: Đổi mới;Phương pháp giáo dục;Lí luận chính trị
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị - Hành chính, 159tr.
Abstract: Cuốn sách là cẩm nang nghiệp vụ của những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung và những người trực tiếp làm công tác giảng dạy lý luận chính trị nói riêng
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4547
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị.pdf17.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.