Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4542
Title: Giáo trình kiểm toán
Authors: Phan, Trung Kiên
Keywords: Giáo trình;Kiểm toán
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Giáo dục, 300 tr
Abstract: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, những khái niệm và quy trình của các hoạt động kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính trong quan hệ với các lĩnh vực khác như kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Chu trình kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4542
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình kiểm toán.pdf9.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.