Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4535
Title: Dân chủ và dân chủ ở cơ sở nông thôn trong tiến trình đổi mới
Authors: GS.TS.Hoàng Chí Bảo
Keywords: Đổi mới;Dân chủ;Nông thôn
Issue Date: 2007
Publisher: Chính trị quốc gia, 255tr.
Abstract: ý thức dân chủ của người Việt Nam, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Tác động của quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc xóa đói giảm nghèo
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4535
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.